ANSA Danmark: Ekstra gode til ANSA Danmark medlemmer.

Det er mange gode grunner til å være ANSA medlem som utenlandsstudent, men visste du at ANSA Danmark tibyr enda et gode? I oktober 2013 ble det inngått en avtale mellom ANSA og Lind advokatfirma for å avhjelpe et stort volum av rapporterte problemer mellom norske leietakere og danske utleiere. Som medlem av ANSA tilbys du en gratis juridisk rådgivning og hjelp, hvis du møter problemer med utleier. 

Den juridiske hjelp består av et møte med advokat Anders Bendtsen, LIND Advokat- aktieselskab, en gjennomgang av din sak, en vurdering av dine muligheter, samt en anbefaling til neste skritt. Hvis du ønsker å få juridisk hjelp ut over dette, skal det avtales direkte med advokat Anders Bendtsen, som er forpliktet til å gi deg en fast pris, hvis du ønsker dette.

Du sender en mail til advokat Anders Bendtsen på anb@lindlaw.dk med en grundig beskrivelse av ditt problem, en kopi av leiekontrakten og kopi af korrespondancen mellem deg og din udleier.

Nedenunder kommer noen generelle råd til norske studenter før inngåelse av utleieforhold. Det er i hovedsak rettet mot utleieforholdene i Danmark, men det kan anbefales at alle som skal leie bolig rundt omkring i verden tar en titt.

Bilde

Kontrakt

Det er ikke et krav, at der rent faktisk indgås en skriftlig kontrakt mellem udlejer og lejer, men hvis én af parterne ønsker det, skal den laves. Det anbefales i langt de fle- ste tilfælde. De fleste udlejere vælger i den forbindelse at anvende en standardleje- kontrakt, som er blevet autoriseret af By- og Boligministeriet. Det bør i første omgang sikres, at udlejeren er den samme som den, der rent faktisk ejer lejligheden. Lejlighedens ejer kan tjekkes på http://www.ois.dk ved hjælp af ejendom- mens adresse og kommune.

Som lejer skal man i særdeleshed læse standardkontraktens § 11. Dette afsnit inde- holder de særregler, der gælder for lejemålet. Det er derfor i dette afsnit udlejeren kan inkludere mere byrdefulde vilkår, og det er her, der kan henvises til ejendommens husorden m.v.

Betalinger til udlejer

Lejen betales normalvis månedligt forud til hver den 1. måneden. Det er lejers ansvar at sørge for, at betalingen sker hver måned. Det er derfor ikke muligt på forhånd at sige noget om, hvilken størrelse lejen skal have. Det er normalt, at der aftales en årlig stigning i huslejen. Den mest anvendte model er, at lejen reguleres én gang om året svarende til stigningen i nettoprisindekset.

Depositum og forudbetalt husleje

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten har udlejeren mulighed for at opkræve betaling af både depositum og forudbetalt husleje. Forskellen mellem de to typer er, at depositum kun må bruges til sikkerhed for lejerens forpligtelse ved fraflytningen – dvs. eksempelvis til brug for eventuel renovering af lejligheden ved fraflytning eller til betaling af lejerestancer. Forudbetalt husleje i denne sammenhæng er en slags ind- skud, som lejeren kan ”bo op” i opsigelsesperioden (der normalt er på 3 måneder) – der skal derfor ikke betales normal husleje i opsigelsesperioden.

For begge betalinger gælder det, at beløbet maksimalt må svare til tre måneders hus- leje. Hvis huslejen i lejeperioden sættes op, skal beløbene suppleres op, så de svarer til 3 måneder af den nye husleje. I et lejemål med en leje på 5.000 kr. kan udlejeren derfor maksimalt kræve indbetaling af 15.000 kr. depositum og 15.000 kr. forudbetalt husleje.

Det er vigtigt ikke at indbetale nogen form for forudbetalt leje eller depositum, før lejekontrakten er underskrevet af både lejer og udlejer. Det er ligeledes vigtigt at sikre sig kvittering for indbetalingen.

Betaling for forbrug

Udover huslejen skal der normalt betales for lejerens forbrug af el, vand og varme. Hvordan det praktisk sker, afhænger af situationen. Hvis man har indsigelser mod udlejerens opgørelse over el-, vand- eller varmeforbrug eller mod en huslejestigning, skal indsigelsen fremsættes skriftligt overfor udlejeren senest 6 uger efter kravet er kommet frem til lejeren.

Fejl og mangler ved indflytning – gør skriftligt opmærksom inden 14 dage

Udlejeren skal stille lejemålet til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det af- talte tidspunkt og i hele lejeperioden. Lejemålet skal være rengjort, ruderne (ikke vinduesrammer, der dog ikke må være ved at falde fra hinanden) skal være hele og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med nøgler. Indflytningsrapporten skal ikke underskrives, hvis indholdet ikke kan godkendes eller den ikke svarer til, hvad der eventuelt fremgår af lejekontrakten om lejemålets stand ved indflytningen. 

Er lejemålet i dårlig stand eller ikke i den stand lejekontrakten foreskriver, er det vig- tigt, at udlejer bliver gjort skriftligt opmærksom på det senest 14 dage efter lejemå- lets indgåelse eller 14 dage efter nøgleoverdragelse. Dette gælder også fejl og mang- ler, der ikke ønskes udbedret. Ellers er der risiko for, at man kan komme til at betale for udbedringen, den dag lejemålet fraflyttes.

Send listen med fejl og mangler til udlejer – gerne via posthuset med afleveringskvit- tering (posthuset kan vejlede dig i, hvordan dette gøres). Så har du senere dokumen- tation for, at du har fremsendt brev indenfor 14 dages fristen. Gem selv en kopi af listen. Tag gerne billeder med datostempel af lejligheden før indflytning.

Opsigelse og ophævelse

Udlejer

Udlejeren kan under særlige omstændigheder hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Det kan eksempelvis være i tilfælde af manglende betaling af husleje, varme e.l., hvis lejeren misligholder lejemålet eller hvis lejeren har overladt lejemålet til andre.

Lejer

Når en lejer ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt overfor udlejeren. Normalt er opsigelsesvarslet 3 måneder.

Udlejers krav ved fraflytning

Når lejemålet fraflyttes skal det afleveres i samme stand, som det var ved indflytnin- gen – det skal aldrig afleveres i bedre stand.

Hvis der afholdes flyttesyn i forbindelse med fraflytningen bør en eventuel beboerre- præsentation være til stede. En eventuel flytterapport bør kun underskrives. Ligesom ved indflytningssynet kan det være en god ide at tage billeder af lejligheden, for på den måde senere at kunne dokumentere lejlighedens stand.