Reptilhold i Norge

I Norge er det forbudt å holde reptiler med mindre man har spesialtillatelse fra Mattilsynet og/eller Miljødirektoratet, likevel er det mange som holder reptiler ulovlig. I følge mattilsynet har Norges Zoohandleres Bransjeforening estimert at ca 100 000 reptiler holdes i Norge, hvorpå flesteparten er smuglet inn fra Sverige.

 

Det er flere problemer forbundet med ulovlig reptilhold. Blant annet kan det være problematisk for eierne å oppsøke veterinær når dyret blir sykt pga frykt for at dyret skal bli tatt fra dem om det rapporteres til Mattilsynet. Det er heller ikke alle veterinærer som har god nok kunnskap om reptiler til at de kan hjelpe de dyrene det gjelder, samt det kan også være problematisk, etisk sett, for noen veterinærer å behandle dyr som er ulovlige å holde. I 2013 skrev Mattilsynet et brev til Landbruksdepartementet hvor de foreslo en positivliste med 16 reptiler og 2 amfibier de mente burde bli lovlige å holde i Norge. Brevet tok utgangspunkt i dagens problematikk med ulovlig reptilhold, samt en rapport skrevet av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet hvor det ble gjort en risikovurdering for hold av visse reptilarter. Landbruksdepartementet tok ikke saken videre til høring og det er pr i dag fortsatt ulovlig å holde reptiler i Norge.

Reptiler 1
Referanse: ENDCAP 2012, reptiler i transportbokser. Reptiler transporteres i små bokser uten grunnleggende nødvendigheter.
Reptiler 2
Referanse: ENDCAP 2012, skilpadder pakket for transport. Mange dyr smugles ulovlig og transporteres på grotesk vis over landegrenser.

Det er visse problemer forbundet med hold av eksotiske dyr som reptiler i fangenskap. Hovedsakelig kan man si at dyrevelferd, biodiversitet og folkehelse er de viktigste grunnene til ikke å lovliggjøre hold av reptiler. Sett fra et dyrevelferdsmessig ståsted, så er reptiler en stor gruppe dyr med mange ulike arter som har ulike behov. Det er generelt lite kunnskap om disse dyrene i henhold til hva det kreves for å holde dem, og derav vil mange slike dyr misstrives, og til og med dø i fangenskap. Generelt kan man si at hold av ville dyr som kjæledyr er en ganske egoistisk handling siden dyrene får lite ut av en slik relasjon. Ville dyr er ikke domestiserte slik som for eksempel hund og katt. Forholdet mellom hund, katt og menneske er som regel symbiotisk hvor begge får noe ut av relasjonen, mens i relasjoner mellom ville dyr og mennesker er det lite å hente for dyrene. Noen av begrensningene reptiler får på sin livskvalitet av å holdes i fangenskap kan man se ved å ta utgangspunkt i ”De fem friheter”:

 

  1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring – Mangel på kunnskap om artene kan føre til at dette ikke blir overholdt. Det er heller ikke all type mat som er tilgjengelig i Norge, og dermed blir det vanskeligere å holde rett foringsgrunnlag for de artene det gjelder. Reptiler har flere sykdommer og plager som kan unngås ved hjelp av rett diett, så næring er ekstremt viktig ved reptilhold.
  2. Frihet fra unormal kulde og varme – Reptiler har spesielle behov for varmekilder, vanntilgang, luftfuktighet, UV lys etc. Dersom rett temperatur ikke overholdes kan det i verste fall føre til død. Igjen kommer dette an på arten, om den stammer fra ørken, sump-områder etc.
  3. Frihet fra redsel og stress – det kan være vanskelig å lese reptiler og deres emosjoner. Igjen krever dette spesiell kunnskap om arten. Noen arter er for eksempel naturlige vandrere og kan dermed bli sett på som hyperaktive. Ville individer som reptiler er heller ikke vant med å bli håndtert, noe som vil føre til stress og redsel uten at man nødvendigvis kan se dette på dyret.
  4. Frihet fra skader og sykdom – I Norge er det ulovlig å holde reptiler, og det fører til at svært få veterinærer har kunnskap nok til å behandle denne type dyr. Et annet problem kan være at eierne ikke ønsker å ta dyret sitt til veterinæren pga redsel for å bli fratatt dyret det dersom det blir rapportert.
  5. Frihet til å utøve normal atferd – Som regel blir reptiler holdt i relativt små terrarier, noe som begrenser bevegelsesfriheten til dyret. Mange reptiler er naturlig vandrere som i naturen beveger seg over større områder enn det som er tilbudt i slike avgrensede områder. Videre trenger mange reptiler plass nok til å akselerere, deselerere og stoppe i god avstand fra veggene i terrariet for å kunne bevege seg naturlig. Flere skader kan også oppstå dersom det for eksempel ikke er en dyp nok vannkilde i terrariet. Noen typer øgler som i naturen stuper fra høyder og ned i vannet kan bli skadet om de gjør dette i fangenskap i vannkilder som ikke er dype nok.

 

Reptiler 3
Referanse: ENDCAP 2012, øgle på reptilmarked uten grunnleggende nødvendigheter som nok vann, plass og varmekilde. Slike markeder øker stressnivået til reptilene, og opp til 75% dør innen sitt første år i fangenskap.

 

Dette er kun noen få punkter som beskriver hvorfor det kan være problematisk å holde reptiler som kjæledyr. I tillegg kan det ha innflytelse på biodiversiteten, og føre til utryddelse av både eksotiske dyr og dyr fra egen fauna, samt at folkehelsen kan komme i fare. Pr i dag er det kun Island og Norge som har totalforbud mot reptilhold. Det har som tidligere nevnt vært oppe til diskusjon om dette skal endres i Norge, men foreløpig ser det ikke ut som dette blir aktuelt i nærmeste fremtid.

-Tonje A. Sanden, 5.års vetmed. student, UVMP, Kosice